Obayashi Early Career Scientist Award winner


1.  1996/10/ Masaki Fujimoto
2.  1996/10/ Mamoru Yamamoto
3.  1996/10/ Yukiko Yokoyama
4.  1997/10/ Yoshifumi Saito
5.  1997/10/ Takuji Nakamura
6.  1998/11/ Takeshi Hashimoto
7.  1998/11/ Satoshi Taguchi
8.  1999/11/ Kazuo Shiokawa
9.  1999/11/ Hisato Shirai
10. 2000/11/ Yasumasa Kasaba
11. 2000/11/ Hisayoshi Shimizu
12. 2001/11/ Hirokuni Oda
13. 2001/11/ Kanako Seki
14. 2002/11/ Iku Shinohara
15. 2002/11/ Akinori Saito
16. 2003/11/ Ikuko Fujii
17. 2003/11/ Ichiro Yoshikawa
18. 2004/ 9/ Hironori Shimazu
19. 2004/ 9/ Takeshi Horinouchi
20. 2005/ 9/ Takeshi Imamura
21. 2005/ 9/ Yuichi Otsuka
22. 2005/ 9/ Nobue Shimada
23. 2006/11/ Futoshi Takahashi
24. 2006/11/ Masahito Nose
25. 2006/11/ Yoshizumi Miyoshi
26. 2007/ 9/ Yuji Yamamoto
27. 2007/ 9/ Tatsuhiro Yokoyama
28. 2007/ 9/ Yuto Kato
29. 2008/10/ Kiyoshi Baba
30. 2008/10/ Shuichi Matsukiyo
31. 2008/10/ Yukinaga Miyashita
32. 2009/ 9/ Hiroshi Hasegawa
33. 2009/ 9/ Keisuke Hosokawa
34. 2009/ 9/ Ryuho Kataoka
35. 2010/11/ Huixin Liu
36. 2010/11/ Yoshifumi Futaana
37. 2010/11/ Hidekatsu Jin
38. 2011/11/ Minoru Uehara
39. 2011/11/ Yasunobu Ogawa
40. 2011/11/ Seiji Zenitani
41. 2012/10/ Takayuki Umeda
42. 2012/10/ Nobutatsu Mochizuki
43. 2012/10/ Takuya Tsugawa
44. 2013/11/ Shinsuke Imada
45. 2013/11/ Yasuhiro Nariyuki
46. 2013/11/ Yuusuke Suganuma
47. 2014/11/ Shin Suzuki
48. 2014/11/ Yukitoshi Nishimura
49. 2014/11/ Keiichiro Fukazawa
50. 2015/11/ Kunihiro Keika
51. 2015/11/ Takanobu Amano
52. 2015/11/ Yoichi Usui
53. 2016/11/ Kazuo Yoshioka/ Study of the Jovian inner magnetosphere on the basis of the space-based EUV spectroscopy
54. 2016/11/ Hiroshi Ichihara/ Geoelectromagnetic studies on investigation of generation processes of earthquakes and tsunamis
55. 2016/11/ Chihiro Tao/ Study of the thermosphereionosphere-magnetosphere coupling system of the Jovian planets using numerical models
56. 2017/10/ Mitsunori Ozaki/ Observational study of electromagnetic waves in geospace
57. 2017/10/ Satoshi Kasahara/ Study of development of medium-energy particle instruments for research on magnetospheric plasma
58. 2017/10/ Yohei Miyake/ Study of satellite plasma environment using plasma particle simulation
59. 2018/11/ Masahiko Sato/ Experimental rock-magnetic study on Earth and planetary magnetic fields and its paleoceanographic application
60. 2018/11/ Naritoshi Kitamura/ Observational study on plasma density profile and low energy ion outflow in the earth's polar cap
61. 2018/11/ Tomoki Kimura/ Study of the outer planetary magnetospheres based on combination of multi-wavelength remote sensing with planetary exploration