Hasegawa and Nagata Award

The Hasegawa and Nagata Award recognizes a SGEPSS member for outstanding achievements in leading the development of academic fields relevant to SGEPSS and for significant contributions towards the development of SGEPSS with a certificate, a gold medal, and a silver cup.

No. Date Winner(s)
(Hasegawa Memorial Cup)
1 1966/10 Takeshi Nagata
2 1967/10 Ken-ichi Maeda
3 1968/11 Yoshio Kato
4 1969/10 Yataro Sekido
5 1970/06 Kimpara Atsushi
6 1970/11 Masajiro Ota
7 1971/06 Yukio Miyazaki
8 1972/06 Tsuneji Rikitake
9 1972/06 Toshiyuki Yonezawa
10 1973/11 Yoshiaki Nakata
11 1974/11 Naoshi Fukushima
12 1978/05 Tatsuzo Obayashi
13 1981/05 Hiroshi Maeda
14 1983/10 Hiroshi Kamiyama
15 1983/10 Kunio Hirao
16 1987/09 Kazuo Noritomi
17 1987/09 Susumu Kato
18 1989/05 Motokazu Hirono
19 1992/10 Takakiyo Kakinuma
20 1993/10 Takashi Oguchi
    (Hasegawa and Nagata Award)
21 1996/10 Iwane Kimura
22 1998/05 Takeshi Yukitake
23 2000/06 Atsuhiro Nishida
24 2000/06 Ohya Hiroshi
25 2002/11 Susumu Kokubun
26 2006/11 Masahisa Sugiura
27 2006/11 Masaru Kono
28 2008/11 Takeo Hirasawa
29 2008/11 Hiroshi Matsumoto
30 2009/09 Yousuke Kamide
31 2010/11 Tohru Araki
32 2012/10 Toshifumi Mukai
33 2013/11 Yoshimori Honkura
34 2015/11 Koichiro Tsuruda
35 2015/11 Hiroshi Fukunishi
36 2016/11 Katsuhide Marubashi
37 2018/11 Takashi Tanaka
38 2018/11 Yozo Hamano