Tanakadate Award

The Tanakadate Award recognizes a SGEPSS member for outstanding scientific achievements with a certificate and a medal.

No. Date Winner(s) Citation
1 1948/10 Tsuneji Rikitake
2 1948/10 Toshiyuki Yonezawa
3 1949/05 名大宇宙線研究室
4 1949/10 Ietsune Tsubokawa
5 1949/10 Tadao Kuboki
6 1950/05 Sadami Matsushita, Yuichiro Aono
7 1950/05 石川 業六, Masahisa Sugiura
8 1950/10 Naoshi Fukushima
9 1950/10 Yoshiaki Nakata
10 1951/06 Shinkichi Utashiro
11 1951/10 Kazuhiko Tao, 後藤 三男
12 1952/10 Motokazu Hirono
13 1953/05 Syun-Iti Akimoto, Seiya Ueda
14 1953/10 Kazuo Nagashima
15 1954/05 Kunio Hirao
16 1954/11 Sinno Kenzi, Tatsuzo Obayashi, Hiroshi Kamiyama
17 1955/05 Naoto Kawai
18 1955/10 Hiroshi Maeda
19 1956/05 Izumi Yokoyama
20 1956/10 Teruo Sato
21 1957/05 Haruzi Isikawa
22 1958/10 Minoru Kawano
23 1959/05 Tatsuo Shimazaki
24 1959/05 Susumu Kato
25 1959/10 Kan'ichi Momose
26 1960/05 Tomikazu Namikawa
27 1960/05 Kazuo Noritomi
28 1961/05 Akira Iwai
29 1961/11 Iwane Kimura
30 1962/05 Masami Wada
31 1962/05 Takashi Oguchi
32 1963/11 Takao Tohmatsu
33 1964/10 Takao Saito
34 1964/10 Tsutomu Tamao
35 1965/05 Yukio Hagura
36 1966/05 Taketoshi Nakai
37 1966/05 Atsuhiro Nishida
38 1966/05 Nobuo Matuura
39 1966/05 Kazuo Yanagihara
40 1966/05 Toshihiko Dote
41 1966/11 Takeshi Yukitake
42 1967/05 Minoru Kojima
43 1967/05 Kunitomo Sakurai
44 1967/10 Ohya Hiroshi
45 1968/05 Susumu Kokubun
46 1969/05 Minoru Tazima
47 1969/05 Noboru Wakai
48 1969/05 Yasuhiko Syono
49 1969/10 Mitsuo Ohshio
50 1970/06 Kazuaki Takao
51 1970/06 Takeo Hirasawa
52 1970/06 Iwao Aoyama
53 1970/11 Kazuo Kobayashi
54 1971/06 Takao Tsuda
55 1971/10 Haruo Domen
56 1972/06 Mituko Ozima
57 1972/06 Nobuki Kawashima
58 1972/06 Naomi Fujita
59 1972/06 Masahiro Kodama
60 1972/06 Nobuaki Niitsuma
61 1973/04 Haruaki Ito, Katsumi Yasukawa
62 1973/11 Tadanori Ondoh
63 1973/11 Takesi Iijima
64 1973/11 Hajimu Kinoshita
65 1974/05 Masaru Kono
66 1974/11 Hiroo Murata
67 1975/05 Ichiro Kondo, Hirosachi Ueno, Satoru Mori, Kazuhiko Fujimoto, Zenjiro Fujii
68 1975/05 Tetsuya Sato
69 1975/05 Hiroshi Matsumoto
70 1975/10 Toshihiro Ogawa
71 1975/10 Hiroshi Fukunishi
72 1976/05 Ko-ichiro Oyama
73 1977/05 Tohru Araki
74 1977/11 Koichiro Tsuruda
75 1977/11 Nobuhiro Isezaki
76 1978/05 Katsuhide Marubashi
77 1978/05 Ichiro Kaneoka
78 1978/10 Yohsuke Kamide
79 1979/05 Masaki G. Ejiri
80 1979/10 Kiyoshi Maezawa
81 1979/10 Motowo Fujiwara, Toshikazu Itabe
82 1979/10 Eisuke Kaneda
83 1980/05 Masaru Ayukawa
84 1980/05 Shoichiro Fukao
85 1980/05 Yoshimori Honkura
86 1981/05 Tadahiko Ogawa
87 1981/05 Takehiko Aso
88 1981/10 Kanji Hayashi
89 1981/10 Akira Morioka
90 1982/05 Natsuo Sato
91 1983/04 Osamu Uchino
92 1983/10 Yoshihito Tanaka
93 1983/10 Masashi Hayakawa
94 1984/05 Katsuhisa Suzuki
95 1984/05 Takashi Okuzawa
96 1984/05 Toshio Tarasawa
97 1984/05 Yozo Hamano
98 1984/05 Jiro Segawa
99 1984/10 Kozo Hashimoto
100 1985/10 Takashi Watanabe
101 1985/10 Toshitaka Tsuda
102 1985/10 Masahiko Takeda
103 1986/04 Kazuo Yamakoshi
104 1986/04 Masayuki Hyodo
105 1986/10 Yutaka Kondo
106 1986/10 Toru Sato
107 1986/10 Toshifumi Mukai
108 1986/10 Yo-ichiro Otofuji
109 1987/04 Shoichi Okano
110 1987/04 Yasunobu Iwasaka
111 1987/04 Masayoshi Kojima
112 1987/04 Tatsuki Ogino
113 1987/09 Isamu Nagano
114 1987/09 Toshimi Okada
115 1988/04 Osamu Ashihara
116 1988/04 Kazuhiro Aikyo
117 1988/04 Naoji Sugiura
118 1988/10 Shigeaki Watanabe
119 1988/10 Takayuki Ono
120 1988/10 Masanori Nishino
121 1988/10 Naomoto Iwagami
122 1989/05 Kazuo Makita
123 1989/05 Shinobu Machida
124 1990/04 Kiyohumi Yumoto
125 1991/04 Takashi Tanaka
126 1991/04 Hideo Sakai
127 1991/04 Hidefumi Tanaka
128 1992/04 Toshio Mori
129 1992/04 Takashi Kikuchi
130 1992/04 Tsugunobu Nagai
131 1992/04 Akira Miura
132 1993/05 Ryoichi Fujii
133 1993/05 Minoru Funaki
134 1993/05 Nobuyuki Kaya
135 1994/03 Eiichi Sagawa
136 1994/03 Masao Nakanishi
137 1994/03 Hayao Morinaga
138 1994/03 Tatsundo Yamamoto
139 1995/03 Chihiro Kaito
140 1995/03 Takashi Maruyama
141 1996/03 Yoshiharu Omura
142 1996/03 Kazue Takahashi
143 1997/03 Hitoshi Nakai
144 1998/10 Masahiro Hoshino
145 1998/10 Toshitsugu Yamazaki
146 1999/11 Tohru Hada
147 1999/11 Hisashi Utada
148 1999/11 Toshihiko Iyemori
149 2002/05 Masato Nakamura
150 2003/05 Hirotsugu Kojima
151 2004/05 Takahiro Obara
152 2004/05 Masaki Fujiomto
153 2005/05 Rumi Nakamura
154 2006/05 Shigeru Fujita
155 2006/05 Yasuo Ogawa
156 2007/05 Mamoru Yamamoto
157 2008/05 Shigeto Watanabe
158 2009/05 Hideo Tsunakawa
159 2009/05 Takumi Abe
160 2009/05 Kazuo Shiokawa
161 2010/05 Takuji Nakamura
162 2011/05 Yoshifumi Saito
163 2011/05 Munotoshi Tokumaru
164 2012/05 Yusuke Ebihara
165 2013/05 Hideyuki Usui
166 2015/05 Nozomu Nishitani
167 2015/05 Akimasa Yoshikawa
168 2016/05 Hiroyuki Shinagawa Study of ionospheric dynamics of Earth and planets using numerical simulation
169 2017/05 Shuichi Matsukiyo Theoretical studies on collisionless shocks
170 2017/05 Yoshizumi Miyoshi Studies on cross-energy coupling processes in the inner magnetosphere via plasma transportation and acceleration, and wave-particle interactions
171 2017/05 Satonori Nozawa Studies of the polar upper mesosphere and lower thermosphere by using the EISCAT radars and the Tromsø sodium LIDAR
172 2018/05 Seiji Zenitani Study of micro physical processes in magnetic reconnection employing new approaches
173 2018/05 Yoshinobu Miyoshi Simulation study of atmospheric vertical coupling processes through atmospheric waves
174 2018/05 Hidetoshi Shibuya Short-term paleomagnetic variations based on highly reliable measurements of rock magnetization
175 2019/05 Ichiro Yoshikawa Development of extreme ultraviolet spectroscope for planetary observation on board the Hisaki satellite and study of plasma dynamics in the Jovian inner magnetosphere
176 2019/05 Yuichi Otsuka Study of ionospheric disturbances at low and middle latitudes using GPS and radar observations
177 2019/05 Hitoshi Fujiwara Studies of the thermospheric/ionospheric variations using global numerical models
178 2020/05 Tomoko Nakagawa Studies on the solar wind magnetic structure and its interaction with small bodies in space
179 2021/06 Makoto Okada, Yusuke Suganuma Systematic study of the Matuyama-Brunhes geomagnetic reversal in the Kazusa group
180 2021/06 Ayako Matsuoka Study of energy transport by magnetohydrodynamic waves associated with the solar wind-magnetosphere interaction and development of high-precision magnetometers for space science missions
181 2022/05 Makoto Taguchi Study of Earth's and planetary atmospheres by spectroscopic observation
182 2022/05 Takanobu Amano Study of High-Energy Electron Acceleration at Collisionless Shock Waves
183 2023/05 Hisayoshi Shimizu Study of Lunar and Planetary Deep Interior by Electromagnetic Observations
184 2023/05 Huixin Liu Study on vertical coupling from the troposphere to the upper atmosphere by low-Earth orbit satellite observations with high-precision accelerometer and GCM simulations
185 2023/05 Keisuke Hosokawa Study of spatiotemporal variations of magnetospheric/ionospheric plasma using ground-based/satellite observations